باشگاه مشتریان رادین؛ رادین کارت

درخواست همکاری مشاغل و اصناف

نام و نام خانوادگی
ورودی نامعتبر است

موبایل(*)
ورودی نامعتبر است

تلفن ثابت(*)
ورودی نامعتبر است

فکس
ورودی نامعتبر است

آدرس(*)
ورودی نامعتبر است

واحد صنفی(*)
ورودی نامعتبر است

آدرس وبسایت
ورودی نامعتبر است

خبرنامه

درباره رادین

باشگاه مشتریان رادین(رادین کارت)، روش نوینی برای بازاریابی و تبلیغات و فروش است که با ایجاد سه ضلع مشتری، رادین کارت و خدمات دهنده و یا فروشنده و با بکار گیری روش های مختلف فروش ایجاد شده است.