باشگاه مشتریان رادین؛ رادین کارت

خدمات دهندگان

برای اطلاع از لیست کامل و اطلاعات دقیق خدمات دهنگان رادین کارت به سایت ایران صنف(مرجع مشاغل ایران) مراجعه کنید.

کانون داوری ایران اسلامی شعبه 76
رادین کارت
رادتک
رادین کارت
موسسه حقوقی عدالت وانصاف
رادین کارت
رادین کارت
بیمه آسیا

خبرنامه

درباره رادین

باشگاه مشتریان رادین(رادین کارت)، روش نوینی برای بازاریابی و تبلیغات و فروش است که با ایجاد سه ضلع مشتری، رادین کارت و خدمات دهنده و یا فروشنده و با بکار گیری روش های مختلف فروش ایجاد شده است.